1
1
2
3
4
దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను

More about God

Five Simple Facts that You Should Know About God. He is the Creator of Heaven and Earth and all that is in them.


Who we are

In our church you'll find vibrant, contemporary Christians who love the Lord Jesus Christ and express that love...


Our Heritage

The G.D.M St. Paul’s New Church is affiliated to the Godavari Delta Mission, a movement of Churches in the twin districts of


Our History

In the 18th century there was no education, civilization and proper transport facilities were there in the Godavari districts.